Vedtægter for

Todbjerg-Mejlby Motion

 

§ 1 Afdelingens navn

Todbjerg-Mejlby Idrætsforening Motion (TMIF motion).

§ 2 Afdelingens hjemsted

Aarhus

§ 3 Afdelingens formål

Afdelingens formål er at tilbyde motionsaktiviteter med kvalitet og fællesskab i fokus

§ 4 Tilhørsforhold

Afdelingen er tilsluttet TMIF hovedforening og undergivet TMIF Hovedforening´s vedtægter.

§ 5 Medlemskab

5.1 Alle, der går ind for afdelingens formål og vedtægter, kan blive medlem. Man er medlem af foreningen, når kontingentet er betalt.

5.2 Bestyrelsen kan ekskludere et medlem, der arbejder imod afdelingen. Det ekskluderede medlem kan skriftligt forlange, at eksklusionen bliver prøvet på førstkommende generalforsamling.

§ 6 Bestyrelsen

6.1 Bestyrelsen består af maximal 7 personer, dog altid ulige antal.

                           A: Formand

                           B: Kasserer

                           C: 1-5 bestyrelsesmedlemmer

Bestyrelsen vælges på generalforsamlingen og konstituerer sig selv senest 14 dage herefter.

6.2 Medlemmer af bestyrelsen vælges for 2 år af gangen. A og C (1 person) er på valg i lige og B og C (1 person) i ulige år.

6.3 Valgbar til bestyrelsen er enhver, der vedkender sig nærværende vedtægter og er fyldt 18 år.

6.4 Der vælges hvert år en suppleant til bestyrelsen. Hvis et bestyrelsesmedlem forlader bestyrelsen i valgperioden indtræder suppleanten i stedet og bestyrelsen fordeler posterne mellem sig på ny.

§ 7 Generalforsamling

Afdelingens højeste myndighed er generalforsamlingen, der afholdes årligt senest med udgangen af april og annonceres via lokale medier mindst 14 dage før afholdelse.

7.1 Forslag, der ønskes behandlet på generalforsamlingen skal være formanden i hænde senest 7 dage før generalforsamlingen.

7.2 Dagsorden til generalforsamlingen skal som minimum indeholde følgende punkter:

 1. Valg af dirigent
 2. Valg af referent
 3. Formandens beretning til orientering
 4. Godkendelse af revideret regnskab
 5. Fremlæggelse af budget
 6. Behandling af indkomne forslag
 7. Valg af bestyrelse i henhold til § 6
 8. Valg af 1 suppleant
 9. Valg af 1 revisor
 10. Valg af 1 revisorsuppleant
 11. Eventuelt

7.3 Stemmeret på generalforsamlingen har aktive medlemmer over 13 år. Medlemmer herunder kan forældre/værge stemme på børnenes vegne, ingen kan dog disponere over mere end én stemme. Der kan kun stemmes ved personligt fremmøde.

7.4 På generalforsamlingen afgøres alle sager ved almindeligt stemmeflertal, dog kræves til udelukkelse af medlem og ved vedtægtsændringer et flertal på 2/3. Der stemmes ved håndsoprækning, dog skriftlig afstemning ved personsager og hvis ét medlem fremsiger ønske herom.

7.5 Der føres referat over vedtagne beslutninger og dette underskrives af dirigent og siddende formand.

§ 8 Ekstraordinær generalforsamling

8.1 Ekstraordinær generalforsamling skal afholdes, når flertallet af bestyrelsen finder det nødvendigt, eller når mindst 1/4 af afdelingens aktive medlemmer skriftligt stiller forslag herom med forslag til dagsorden.

8.2 Der indvarsles i lighed med ordinær generalforsamling.

§ 9 Aftaleret

9.1 Afdelingen tegnes af formand eller kasserer. Dog af begge ved disponeringer over 10.000 kr. Dispositioner over 50.000 kr. skal tegnes af hele bestyrelsen.

9.2 Vedtagelse af beslutninger i bestyrelsen kræver, at over halvdelen af bestyrelsen stemmer for.

9.3 Der føres referat over vedtagne beslutninger. Bestyrelsen er altid beslutningsdygtig jf. § 9.2.

§ 10 Forretningsorden

10.1 Bestyrelsen fastsætter selv sin forretningsorden.

10.2 Den kan nedsætte underudvalg og arbejdsgrupper til varetagelse af afgrænsede opgaver.

§ 11 Regnskab/økonomi

11.1 Regnskabsåret er kalenderåret (regnskabsperioden er 1/1 -31/12).

11.2 Regnskabet føres af kassereren og skal indeholde oversigt over indtægter og udgifter samt en status (aktiver og passiver).

11.3 Regnskabet forelægges bestyrelsen løbende samt tilses og revideres af den af generalforsamlingen valgte revisor.

§ 12 Opløsning af afdelingen

For at opløse afdelingen kræver det to på hinanden følgende generalforsamlinger med en flertalsbeslutning på 2/3. Afdelingens formue tilfalder TMIF Hovedforening.

§ 13 Datering

Således vedtaget på foreningens stiftende generalforsamling den 6. marts 2008 og senest ændret på den ordinære generalforsamling den 1. november 2018.

 

Dirigentens underskrift